منابع مورد استفاده

برای نوشتن مطالب سایت هیدروگراف، از منابع مختلفی استفاده شده است. گاهی در برخی نوشته ها منابع ذکر می شوند، و گاهی خیر. که این مسأله ممکن است به خاطر تعدد منابع نوشته و یا فراموش کردن منبع اصلی باشد (مطلب از یادداشت های شخصی و یا فایل های پروژه ها و ارائه های من برداشت شده باشد). اما اصلی ترین منابعی که برای تهیه مطالب سایت هیدروگراف استفاده شده اند، به شرح زیر هستند:

 

کتاب ها

– علیزاده، امین. طراحی سیستم های آبیاری، 1384، دانشگاه  امام رضا(ع)

– علیزاده، امین. رابطه خاک و آب و گیاه، 1385، دانشگاه  امام رضا(ع)

– سمیدما، لامبرت و دیگران. ترجمه امین علیزاده. زهکشی جدید، 1384، دانشگاه  امام رضا(ع)

– علیزاده، امین. اصول هیدرولوژی کاربردی، 1385، دانشگاه  امام رضا(ع)

– I.Shinberg و دیگران. ترجمه امین علیزاده. کیفیت آب در آبیاری

– غلامعلی زاده آهنگر، احمد. کیفیت و ارزیابی کیفی آب آبیاری

– صداقت، محمود. زمین و منابع آب(آبهای زیرزمینی)، 1378، انتشارات دانشگاه  پیام نور

– احتشامی، مجید و دیگران. مفاهیم زهکشی و شوری آب و خاک، 1378، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

– مهدوی، محمد. هیدرولوژی کاربردی، جلد دوم، 1385، دانشگاه تهران

– فرداد، حسین. اصول زهکشی و کاربرد آن، 4 مجلد، جلد چهارم (طراحی و مدیریت شبکه های زهکشی) ،1365، دانشگاه تهران

– گروه کار زهکشی، راهنمای احداث زهکش های زیرزمینی، 1376، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

– گروه کار زهکشی، مواد و مصالح سامانه های زهکشی زیرزمینی، 1383، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

– تائبی، امیر – چمنی، محمدرضا. شبکه های توزیع آب شهری (ویرایش دوم)،1386، دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قوانین، ضوابط و استانداردها

– ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی(نشریه شماره 281)، 1383، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

– معیارهای هیدرولیکی طراحی کانال های آبیاری و زهکشی روباز(نشریه شماره 166)، 1376، سازمان برنامه و بودجه

– راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها (نشریه شماره 529)، 1389، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 

پروژه ها و پایان نامه ها

– عباسپور، ابوالفضل. مدیریت خاکها و آبهای شور، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه  بیرجند-گروه زراعت

– کیوانلو، مجتبی. بررسی توزیع رطوبت و شوری در پروفیل خاک با استفاده از مدل شبیه سازی SWAP(بررسی موردی مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه  بیرجند)، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه  بیرجند-گروه مهندسی آب

 

جزوات درسی

– شهیدی، علی. اصول زهکشی، جزوه درسی، 1388، دانشگاه  بیرجند-گروه مهندسی آب

– اعتباری، بهروز. آب های زیرزمینی، 1388، جزوه درسی، دانشگاه  بیرجند-گروه مهندسی آب

– جزوه درسی آب های زیرزمینی دانشگاه شیراز

 

منابع لاتین

 G.ALLEN, Richard et.al. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56 Crop Evapotranspiration, FAO, Water Resources, Development and Management Service, Rome, Italy

Heath, Ralph C. Basic Ground-Water Hydrology, 1987, U.S. Geologicaal Survey Water-Supply

Charles R. Fitts. Basic GroundWater Science, 2002, Academic Press

U.S. Army Corps of Engineers. Engineering and Design GROUNDWATER HYDROLOGY,1999, DEPARTMENT OF THE ARMY

 

کاتالوگ

– کاتالوگ محصولات شرکت مکانیک آب

Top